Obsah

O muzeu

Pohled na budovu muzeaBlízko kostela sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově stojí nevelká jednopatrová budova. Je jednou z nejstarších v tomto městečku. Na jejím štítu byla šternberská osmicípá hvězda proto, že tento dům byl v minulosti majetkem rodu Holických ze Šternberka.Tento rod vlastnil Trhový Štěpánov v letech  1596 - 1664. Město i panství koupili Holičtí od císaře Rudolfa II. poté, co skončila snaha štěpánovských měšťanů zůstat svobodnými.

Během staletí dům přecházel od jednoho majitele k druhému. Není známo, kdy se stal majetkem některého ze štěpánovských obyvatel. V době druhé světové války zde bylo kožešnictví Františka Borka, později přešeldo vlastnictví rodiny Pacolových a rodiny Kalistových. Potom dům chátral.

Po prázdninách v roce 2000 přišel s nápadem vybudovat v tomto domě Muzeum Štěpánovska starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Josef Korn. Návrh na rekonstrukci domu přednesl v obecním zastupitelstvu, ale zprvu se nesetkal s pochopením. Zastupitelstvo se názorově rozdělilo na dvě části. Jedna z nich považovala tento nápad za zbytečný, druhá jej podporovala. Tehdejší starosta obce Josef Tomaides přijal návrh na zřízení muzea jako zajímavý s tím, že jeho zřízení by mohlo pomoci k znovuzískání statutu města. Starosta navrhoval ustavení spolku pro založení muzea a získat pro tuto myšlenku podporu úřadů, podniků a institucí, ale též občanů. Návrh na vybudování muzea byla dobrá myšlenka, ale k jejímu prosazení bylo potřeba hodně trpělivosti.

Navrhovatel byl neúnavný a svůj návrh předkládal tak dlouho, až bylo rozhodnuto dům koupit do vlastnictví obce. Ani to nebylo jednoduché, ale po několika měsících byla uzavřena kupní smlouva a začala práce na rekonstrukci. Bylo rozhodnuto, aby historický ráz budovy byl zachován ve všech směrech.

V září roku 2000 se vydal na hrad Český Šternberk starosta obce Josef Tomaides, navrhovatel Josef Korn a kronikář Jaromír Vlček. Byli přijati panem hrabětem Zdeňkem Sternbergem, kterého požádali o podporu v tomto záměru. Hrabě Sternberg poslal po této návštěvě starostovi a zastupitelstvu obce dopis, v jehož závěru napsal:

" Přeji Vám a Vašim prostřednictvím občanům Trhového Štěpánova zdárné uskutečnění Vašeho prozíravého záměru. Vždyť historická paměť je to, co dodává sebevědomí nejen jedinci, ale i rodině, rodu, skupině lidí, komunitě a tím i celému národu. Obce a města, která mají svá muzea, bývají zpravidla pro každého návštěvníka příjemná a zajímavá. Trhový Štěpánov splňuje bezpochyby všechny předpoklady, aby sebevědomě prezentoval své historické tradice. "

V dubnu roku 2001 informoval Josef Korn na stránkách Zpravodaje Štěpánovska, že práce na rekonstrukci muzea byly zahájeny. V červnu roku 2002 vyšel ve Zpravodaji Štěpánovska a v časopise Pod Blaníkem,ročník VI., 2002, číslo 3, strana 16, článek Libora Gabriela nazvaný " Odhalený stavební vývoj  středověkého domu v Trhovém Štěpánově." Autor v něm popsal podrobně tuto stavbu. V průzkumu bylo zjištěno, že se zachovaly části starých omítek z přelomu 16. a 17. století. V prvním patře mezi čtvrtou a pátou okenní osou byl odkryt starý rytý nápis tohoto znění: "Pod twau ochranu." Zevrubný průzkum omítky i celého objektu provedl památkový architekt Libor Gabriel. Objekt budoucího muzea je jedním z nejstarších dochovaných domů v naší obci. Výsledky tohoto průzkumu zařazují tento objekt mezi významné historické stavby středověkého Trhového Štěpánova.

První část rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 2003. Veřejnost se s výsledky rekonstrukce seznámila při příležitosti malé slavnosti, která je každoročně pořádána pod názvem "Vítání léta hudbou."Již v době rekonstrukce započalo shromažďování předmětů pro stálou expozici muzea. Během krátké doby se  podařilo získat darem od mnoha občanů řadu užitkových předmětů z domácností a dílen. Celou tuto sbírku  měla na starosti paní Jitka Nová, která byla jmenována zastupitelstvem obce jako vedoucí muzea. Společně se svým manželem a mnoha dalšími lidmi vdechli tomuto krásnému historickému domu nový život.

Prostory ožily první veřejnou výstavou, kterou uspořádal spolek místních vinařů - pěstitelů vinné révy 2. - 10. října 2004 a doplnil ji obrazy a dřevořezbami místních výtvarníků.

MuzumDruhá část rekonstrukce na sebe nechala čekat dlouhých sedm let. Stala se součástí stavby nového spolkového domu, který byl situován do zadního traktu muzea. V této dostavbě byla dokončena celá jižní strana včetně krásného nádvoří. Spolkový dům je s muzeem propojen v každém podlaží. Muzeu přibyla další část - místnost pro depozitář. 

Spolkový dům včetně druhé části rekonstrukce muzea byl veřejnosti zpřístupněn 8.11.2011 jeho slavnostním otevřením.